VEDTÆGTER


§1

Foreningens navn er Øde Førslev Gymnastik- og Idrætsforening.

Foreningen er stiftet d. 1. november 1907, og har hjemsted i Førslev, i Faxe Kommune.

Foreningen hedder i daglig tale Førslev Idrætsforening.

§2

Stk. 1. Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Stk. 2. Foreningen anvender kontingent og overskud fra arrangementer til dette formål.

§3

Foreningen er tilsluttet DGI Vestsjælland og er dermed underlagt regionens vedtægter.

§4

Stk. 1. Som medlemmer af foreningen kan optages børn og voksne når de vedkender nærværende vedtægter.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder begrundelse dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 §5

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af fem til syv medlemmer, samt to suppleanter og to bilagskontrollanter. Kasseren kan vælges udenfor bestyrelsen, men har i så fald ikke stemmeret i bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når fire medlemmer er til stede.

Stk. 3. Så længe der er aktive idrætsudøvere der dyrker fodbold, håndbold, badminton, gymnastik, petanque eller spiller dilettant, skal der vælges en udvalgsformand til hver af disse områder. Udvalgsformænd og bestyrelse kan vælge de fornødne medlemmer til udvalgene.

Stk. 4. Ved oprettelse af nye idrætsgrene, vælges udvalgsformænd til disse.

§6

Stk. 1. Foreningens medlemmer, udvalgsformænd og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover kontigentforpligtelsen.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§7

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den afholdes ordinært hvert år i marts måned og indkaldes skriftligt eller annonceres i pressen med 14 dages varsel.

Stk. 2. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før.

Stk. 3. Kun fremmødte medlemmer der er fyldt 17 år har stemmeret.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning skal foretages efter ønske.

§8

Stk. 1. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Aflæggelse af beretninger

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. A: Valg af bestyrelse i henhold til §5

    B: Valg af suppleanter til bestyrelsen

    C: Valg af bilagskontrollant

    D: Valg af udvalgsformænd

6. Fastsættelse af medlemskontingent

7. Eventuelt

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde idet den vælger formand, næstformand og kasserer.

Stk. 3. Bestyrelsen kan i påkommende tilfælde udpege en kasserer udenfor bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen er på valg med henholdsvis tre og fire medlemmer, samt en suppleant skiftevis ad gangen. Bilagskontrollanterne er på valg skiftevis.

Stk. 5. Alle valg gælder for to år ad gangen.

§9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§10

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden.

§11

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsesmedlemmerne, senest ved næstfølgende bestyrelsesmøde.

§12

Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december, og senest fire dage før den ordinære generalforsamling, skal regnskabet revideres.

§13

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne, i top på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, stemmer herfor.

Stk. 2. Opløses foreningen, henlægges eventuelle midler, til senere ophjælpning af sporten i Førslev Sogn.